top of page

Obnovy neveřejné části zámecké zahrady Zbraslav

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová,

Ing. Kateřina Šimková

Na základě podrobné analýzy všech 
dostupných historických pramenů byl vyhotoven 
návrh změn, které zajistí kontinuální vývoj 
parkového areálu do budoucnosti, obnoví některé 
zaniklé historické prvky a zaktraktivní prostor pro 
své současné uživatele. 
Ve východní části zahrady se dosazují silotérní stromy v centrálním travnatém parteru, které 
v budoucnosti nahradí solitérní lísky. Primární 
snahou je zachování intimního charakteru malého východního nádvoří, ze kterého by měly být zachovány průhledy do přilehlé parkové části. 
Návrh počítá s výsadbami stromů a kvetoucích keřů podél zdi zámku směřující od nádvoří k provozní brance. Okolo paty soklu božích muk bude vytvořen trvalkový záhon. 
Východní zahrada je se západním anglickým 
parkem propojena severní terasou. Ta plní funkci předprostoru konviktu a zámku a je k ní logicky směřována hlavní pozoronost. První nám známá kresba zachycující zbraslavský areál je pohled právě na průčelí, které se ční nad severní terasou. Pohled na severní průčelí zámku se v průběhu let nejčastěji opakuje na dobových snímcích, malbách a pohlednicích. V současné chvíli je vyklenutí ohradní 
zdi vyosené. S touto dispozicí pracoval ve svém návrhu Kumpán, který přísně symetrické tvary umisťoval ve vizuální vazbě na průčelí konviktu a v nejnižší úrovni terasy vložil asymetricky tvarovaný parter, který 
rozčlenil hlavní cestu na dvě menší stezky obíhající kolem parteru. Tato úprava je částečně patrná i z některých dobových fotografií rodiny Dobenínů a nejlépe odpovídá aktuálnímu stavu předprostoru. 
Proto se návrh snaží o co nejvěrnější interpretaci právě tohoto prostorového členění. Výsledkem by měl být předprostor adekvátní historickému objektu tohoto významu.  Mezi objektem konviktu, prelatury 
a kostela se nachází malé atrium, do kterého se vchází z předprostoru konviktu. Prostorové členění atria návrh nemění. Je však nezbytné obnovit květinové výsadby a zrekonstruovat dosluhující technické prvky. 
Od konviktu se cesta odvíjí dál podél severní 
terasy do oblasti značené jako podsekce B4. Zde je navrženo obnovení cesty, která propojuje vchod do Daliborky a dále směřuje do kopce pod velkým bukem až k západnímu nádvoří.
Tato propojka dolní úrovně parku u severní terasy a horní úrovně - tedy anglického parku, znatelně chybí z hlediska prostupnosti parkem. Zásadní změnou v této 
části je však návrh obnovy formálního letničkového parteru, který byl umístěný před zdí se vstupem do sklepení. Zároveň je parter umístěný tak, aby na něj byl umožněn pohled shora, takže zeď sklepení funguje také jako vyhlídková terasa na parter a dál do 
otevřené krajiny za řekou. Dalším vyhlídkovým bodem je terasa se skupinou jírovců, kterou návrh dispozičně nemění, pouze klade důraz na obnovu dosloužilých technických prvků - mlatové povrchy, obrubníky, poškozené schodišťové stupně. V ploše by měly být 
instalovány nové lavičky, které budou sjednocené v celé ploše parku. Z vyhlídkové terasy bude zachován a opraven průchod směrem k nejzápadněji umístěné 
nárožní vyhlídkové terase. Návrh počítá s obnovou zpevněného mlatového povrchu, odstranění dosloužilého mobiliáře a umístění nové lavice. Mezi touto terasou 
a hlavní vyhlídkovou terasou s jírovci bude obnovena mlatová stezka podél ohradní zdi nad slepým ramenem Berounky. 
V předprostoru západního průčelí zámku se 
nachází velký travnatý parter - jeden ze tří hlavních segmentů anglického parku. Vzhledem k těsnému kontaktu s privátní obytnou částí zámku je snaha 
o vizuální zatraktivnění tohoto prostoru, kterým návštěvník prochází dále do parku.

Z dobových fotografií je patrné, že travnaté partery obsahovaly i výsadby kvetoucích keřů a trvalek. Tento aspekt citelně chybí a proto je jednou z hlavních priorit ho sem navrátit. Vhodným prostorem pro umístění 
trvalkových záhonů s jarními cibulovinami je podél zdi od Dušana Jurkoviče, za kterou je osobní prostor majitelů. Může zde vzniknout krásný trvalkový záhon s dostatečnou délkou pro rytmizaci a výškovou gradaci, samozřejmostí je celoročně kvetoucí efekt. 
Stejný záhon se opakuje i na protilehlé straně, 
podél koruny zdi do sklepení. V místě, kde je záhon přerušen je umožněn výhled na letničkový formální parter v dolní úrovni. 
Centrální část anglického parku je 
stabilizovaná a nepotřebuje výraznější kompoziční zásahy. Důraz je kladen zejména na kontinuální vysokou intenzitu údržby všech vegetačních prvků, která je nutná nejen zde, ale ve všech částech areálu. 

Nejvzdálenější segment parku u historického objektu stodoly citelně postrádá vegetační clonu u vysoké ohradní zdi oddělující areál od ulice Bartoňova. Zde je navržena dosadba vegetační clony ze stromů, keřů 
a podrostových trvalek. Také zde nyní chybí pěší propojka, která by, stejně jako u předchozích dvou segmentů, uzavírala vycházkový okruh parkem. Nově navržená okružní trasa se napojuje na cestu, která vede podél stodoly, prochází skrz stromy 
a podél skupin rododendronů a azalek a obloukem se zpět napojí do zatáčky okružní trasy anglického parku nad terasou.

CO

Studie

KDE

Česká republika, Praha

KDY

2022

bottom of page