top of page

KRAJINÁŘSKÝ
NÁVRH DRAŽKOVICE

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Zdeňka Richterová, Bc. Lenka Černohorská (vizualizace)

Hlavním úkolem krajinářských úprav je v prvé řadě zlepšení přírodních hodnot území

a zároveň zpřístupnění krajinných struktur pro pěší a cyklisty. Nové řešení cest v krajině vychází z historické cestní sítě, která sloužila

k propojení mezi jednotlivými vesnicemi

a zpřístupnění jednotlivých zemědělských pozemků. Ve východní části hlavní osu území vytváří (Nemošická) cesta, která propojuje obce Nemošice a Mikulovice. Tato cesta

s navrženou dvouřadou lipovou alejí a několika novými plochami zeleně, je páteří celé východní části a na ní se napojují polní cesty vybíhající ze severní střední a jižní části Dražkovic. U potoka, další nově navržená plocha, která lemuje stávající vodoteč podél budoucí zástavby. Zde navrhujeme provést revitalizaci regulované vodoteče formou širokého průlehů s dosadbou vegetační clony mezi budoucí zástavbou a volnou krajinou.

Střední cesta tzv. Vyhlídková cesta z centra Dražkovic prochází přes nejvyšší místo zvané Na kopci, kam umisťujeme vyhlídkové místo. Zde se nachází též rozvodí mezi Labem

a Chrudimkou. Vyhlídka je navržena jako dvě rampy orientované na sever a na jih, které otevřou pohledy na kostel sv. Václava

v Mikulovicích a krajinný prostor

u Nemošických studní, a umístěné mezi stromořadími ze sloupovitých topolů. Topoly byly vždy v zemědělské krajině používány jako významné orientační prvky. Zde je používáme jako tzv. „zelenou stavbu“ vyhlídky a zároveň

i novodobou dominantu v krajině. Kolem cesty je navržená dvouřadá alej z ořešáků. Vyhlídková cesta končí u navržených novodobých božích muk, které obklopuje ovocný sad a zalesněná plocha ve východní části (Palachy). Tato plocha má nejen velký ekostabilizační význam v krajině, ale zároveň tato plocha nahradí absenci parkových

a lesoparkových ploch v Dražkovicích. 

Ze severní části Dražkovic vybíhají tři cesty. Jižní cestu (K biocentru) v trase původní historické cesty lemuje jednostranné stromořadí a zpřístupňuje novou plochu zeleně lokálního biocentra Za vsí, které je navrženo k zalesnění dubovým porostem

s příměsí autochtonních dřevin. Pod těmito duby mohou být umístěny interaktivní prvky pro zvýšení biodiverzity – např. úkryty pro drobný hmyz, plazy a drobné savce. Nemalý význam zde budou mít i bohatá travobylinná společenstva. Terén původního pole bude zmodelován tak, aby na zatravněných plochách docházelo k zasakování dešťové vody. Souběžná cesta nad biocentrem se může stát významným propojením především pro cyklisty a propojit západní část území (lokalitu Na Dolíčku a cyklostezky 4178, 4182), střední část s cyklostezkou 4185 s východní nemošickou část s cyklostezkou 1419. Tato cesta by měla být větších parametrů

a doplněna dvouřadou alejí velkokorunných stromů. Severovýchodní cesta Na Stáhlíku – směřuje k Nemošickým studním a eliminuje neprůchodnost krajiny po vybudování obchvatu. V této severní části je též navrženo několik malých remízů v místě zaniklých polních cest, které přispějí ke stabilitě krajiny.

Samostatnou realizací snižující míru zranitelnosti krajiny je návrh plochy Za olšinou (PZ1), kde v současné době plochu odvodňují po stranách dva odvodňovací příkopy. Zde navrhujeme přerušit tato odvodnění plochy

a realizovat zde tůně a mokřady

s doprovodnou zelení. Toto území bylo

i historicky podmáčenou lokalitou a je žádoucí zde podpořit přirozené procesy a zrušit stávající technické odvodnění. V severní části území v lokalitě Na dolíčku v blízkosti nově postavených božích muk je navržen rozsáhlý ovocný sad, kde pod koruny stromů je navržena vybavenost – opět jednoduché přírodní hřiště a lavice. Podél božích muk vede stávající cyklostezka, kolem které je navržena výsadba jednostranného stromořadí

V jihozápadní část – lokalita Na jitrech je

v záplavovém území, které je trvale ovlivňováno vyšší hladinou spodní vody. Zde je navržena změna způsobu hospodaření na zemědělském půdním fondu – z orné půdy na trvalý travní porost.

CO

Studie

KDE

Česká republika, Pardubice

KDY

2022

bottom of page