top of page

PARK
KUNICE -VIDOVICE

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Kateřina Šimková

Nově navržený park situovaný podélně od severu k jihu kolem Vidovického potoka. Ústředními tématy návrhu jsou zlepšení prostupnosti území sítí stezek, zvýšení rekreačního potenciálu území, práce

s Vidovickým potokem a podpora biodiverzity. Cílem projektu bylo vytvořit přírodní rekreační plochu v centru obce.

 

PROSTUPNOST

Materiálové zpracování cest se odvíjí od jejich hierarchie. Nejvýraznější linií je okruh pro inline brusle, dětská kola a odrážedla tvořený

z kvalitního asfaltového povrchu, který je bezpečný pro jízdu a pro údržbu dlouhotrvající. Linie in-line dráhy se napojuje na plánovanou komunikací v ulici Levandulová a tím vytváří kratší okružní trasu o celkové délc přibližně 0,5km. Na asfaltku navazují zpevněné cesty z mlatu v šedém odstínu. Z mlatového povrchu jsou vytvořeny také vstupní body do parku - rozšířené křižovatky , které jsou zdůrazněné výsadbou skupin stromů. Nejnižší hierarchii v cestní síti zaujímají travnaté sekané pěšiny, které budou vytvářeny dle potřeb místních a aktuální fantazie údržby. 

 

REKREACE

Území je uzpůsobeno aktivnímu trávení volného času, stejně tak dlouhodobější rekreaci obyvatel Kunic. Bezprostřední blízkost sportovních hřišť vytváří příležitost pro rozšíření sportovních aktivit i do navazujícího okolí. V parku tak mohou probíhat například rozcvičky fotbalových mužstev, síť stezek nabízí atraktivní běžecké a pěší trasy, pobytové trávníky mohou sloužit ke skupinovému cvičení jógy, či pouze k lenošení na dece s dětmi. Podél cest je umístěno několik dětských balančních prvků jako jsou balanční chůdy, lanové prolézadlo a balanční kůly. U severního cípu parku, v těsné blízkosti mokřin jsou umístěna dvě hrací hnízda

z akátové kulatiny. Sestava těchto dvou hracích prvků ozvláštňuje prostor, aniž by z něj necitlivě vyčnívala a tematicky navazuje na kontext okolních mokřin s rákoskami

a vrbami. V centrálním prostoru parku je vytvořen záliv s herní soupravou také

z akátové kulatiny.

 

VODA

Studie ideově zpracovává také tok Vidovického potoka, který je v současnosti zatrubněn. Potok má výrazný potenciál pro zvýšení rekreační hodnoty území, stejně jako zvýšení její biodiverzity a tím pádem vyšší ekologické stability. Na soutoku zatrubněných vodotečí návrh počítá s vytvořením drobné tůně, přes kterou by vedla vyvýšená lávka. 

 

BIODIVERZITA

Návrh zachovává stávající společenstva mokřadních porostů a mokrých a suchých lučních porostů. V plochách v situaci vyznačených jako pobytové trávníky budou vysázeny plochy narcisů ke zplanění, které budou volně rozmístěné mezi potokem

a inline stezkou ve vlhčích partiích louky. Vznikne tím efektivní jarní aspekt kvetení. Ve stejném duchu jsou navrženy výsadby ocúnů, pro výrazný podzimní efekt. Stávající mladé dřeviny jsou doplněny o výsadby dalších stromů, které mohou být i ovocné. Navržená parkovací stání jsou od plochy parku odcloněna výsadbou keřů.

CO

Studie,

Projekt

KDE

Česká republika, Kunice

KDY

2022

bottom of page