top of page

OBNOVA PARKU
V UL. V ALEJI 
V JABLONCI
NAD NISOU

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Kateřina Šimková

Návrh parku V Aleji vychází z potřeby
obnovy tohoto zanedbaného místa, které

v sobě nese potenciál stát se oblíbeným

a využívaným městským prostorem

s dostatkem zeleně a kvalitního mobiliáře.
Výchozím motivem jsou dvě diagonální
cesty, které se ve středu parku kříží a tím vytváří těžiště nového prostoru. V centrální části vznikne v návaznosti na cesty polopropustná zpevněná plocha z betonových zatravňovacích dlaždic, které vytváří mozaiku trávy, trvalek a betonu. V ploše jsou také diagonálně rozmístěné lavice běz opěradel, které jsou umístěny ve stínu nově navržených vysokokmenných dřevin.
Tato centrální křižovatka ze zatravňovací dlažbou je obklopena obnovenými trávníky se skupinkami stromů. V parku se pracuje se dvěma typy travnatých společenstev

- s nízkým parkovým, intenzivně udržovaným trávníkem, který lemuje cesty a zpevněné plochy a dále s extenzivním květnatým trávníkem, který je aplikovaný ve vzdálenějších partiích od cest. Tato travnatá společenstva dobře vyniknou ve větších plochách a právě

v kontrastu s intenzivně udržovanými trávníky.

Z centrální části se zatravňovací dlaždice
rozbíhají úzkou pěšinou skrz otevřený prostor
severního segmentu, která se v patě svahu mění v rampu, která pozvolna člení zanedbaný svah a vede návštěvníka směrem

k autobusové zastávce. Rampa je tak nejen funční propojkou, ale také výrazovým
prvkem, který člení prostor a vnáší do něj kvalitní materiály. Podpěrné zídky rampy budou vytvořeny z pohledových cihel, které budou použity i na jiných místech v parku

a stanou se jeho vizuálním jednotícím
prvkem. 
Opakujícím se principem jsou také dvojice stromů, které rámují a označují vstupy do parku. Ačkoli se park jmenuje v Aleji, návrh nepočítá s novými výsadbami alejí. Je to

z důvodu záměrného podpoření hlavní aleje

v ulici V Aleji, která v této ulici funguje historicky a měla by vyznívat jako výrazný
vegetační prvek. Nové výsadby dřevin v parku
jsou koncipovány spíše jako rozvolněné skupinky, obvykle tří až čtyř kusů. Kmeny stromů často slouží k akcentování geometricky přesných tvarů hranic mezi jednotlivými vegetačními prvky - například
extenzivním a intenzivním trávníkem či trávníkem a plochami půdopokryvných keřů. V severní hranici parku se počítá s dosadbou stávající vegetace se záměrem uzavření pohledů do soukromých pozemků

a vizuálního uzavření interiéru parku.

V centrální části je plánována dosadba tří solitérních stromů, které společně se stávající břízou utvoří centrální skupinu čtyř stromů, symbolicky znázorňující čtyři směry cest.

Stromy mají podhlednou výšku a nebrání přehledu o prostoru. Plošné výsadby
keřů jsou zamýšlené z listnatých druhů keřů, které vytváří půdopokryvné porosty do přibližně jednoho metru výšky a jsou stálezelené, případně poloopadavé.
Vizuálně atraktivním prvkem budou trvalkové pásy v centrální části mezi zatravňovací dlažbou. Tyto trvalkové záhony budou obsahovat druhy atraktivní v průběhu celé vegetační sezóny - jarní cibuloviny, trvalky kvetoucí od jara do podzimu, traviny, které
svou strukturou působí i v zimních měsících.
Plocha parku bude vybavena adekvátním
mobiliářem, který bude město schopné spravovat a zároveň nabídne obyvatelům dostatečný komfort, který nyní schází.

Při výběru mobiliáře se vycházelo z nově zpracovaného Manuálu pro městský mobiliář.
Je tak podpořena snaha o jednotný vizuální obraz města.

CO

Studie,

Projekt

KDE

Česká republika, Jablonec nad Nisou

KDY

2022

bottom of page