top of page

Růžový park
Velké Popovice

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, Aneta Bartáková

Investor: Obec Velké Popovice

Celkové krajinářské řešení zachovává stávající prostorové a dispoziční uspořádání parku. Koncept návrhu vychází z genia loci místa, opírá se o přírodní charakter lokality, situované v rybniční soustavě, a o historický kontext obce spojený s místním pivovarem. Prostorové uspořádání parku je determinováno morfologií terénu a intenzitou potřeb městských aktivit v jeho jednotlivých částech. Současný přírodní charakter je zachován podél svahu klesajícím k západní hranici území a jeho nižší terasa rozprostírající se kolem vodoteče. Hlavní část parku je rozvinuta nad západním svahem. Park je koncepčně rozdělen na tři celky. Severní část zahrnuje reprezentativní funkce parku a veřejné prostranství, předpokladem celku je jeho intenzivnější využívání při konání obecních akcích. Ve střední části parku jsou umístěny prvky k relaxačním aktivitám. Jižní část parku zastupují herní prvky a vodní park s využitím stávajícího vodního zdroje místní studny.

Charakter parku a mobiliáře vychází z terénních svažitosti od severu k jižní hranici. Pro překonání nerovností při vedení cest a zachování rovinných travnatých ploch byly navrženy opěrné zídky. Zídky s úpravou režného zdiva se identifikují s tvaroslovím pivovaru.

Cestní síť vychází ze stávajícího vedení a je doplněna o dva nové směry. Hlavní frekventovanou linii tvoří osa ulice Husova a osa pivovarské brány, která je podpořena větší dimenzí cesty. Ve směru od pivovaru je vstup do parku orámován bránou a ústí u skulptury růže u vstupu z ulice Masarykova. Další směry spojují vstup z Pivovarské ulice od parku Daleška s Kovářským rybníkem. Z Pivovarské ulice je nově vytvořen další vstup. Poslední nejmenovaný vstup z ulice Masarykova je vzhledem ke stoupajícímu terénu k ulici podepřen zídkou s vyhlídkou na park.

Vedle základního vybavení parku městským mobiliářem jsou vyrovnávací terénní zídky využity k sezení. Stěny z režného zdiva dále slouží jako konstrukční prvky navržených altánů. Hlavní altán je umístěn v severní části parku, jeho stěna vytváří protihlukovou clonu od komunikace na ulici Masarykova. Altán je dotvořen konstrukčními ocelovými prvky a podpůrnými prvky pro popínavé rostliny. V altánové stěně se nachází vetknuté lavičky a menší podium, která poslouží pro městské akce a výstavnické účely. Obdobným způsobem je řešen mešní altán v centrální části parku umístěný na opěrné zídce. Kosterní mobiliář laviček je tak zastoupen v opěrných zídkách a stěnách. Ostatní mobiliář je koncepčně rozmístěn v prostoru parku, herní vodní prvky v jižní části parku, pobytové podium, houpací prvky sítí a houpaček pod vyhlídkou. Hlavní osvětlení parku probíhá prostřednictvím stožárových prvků, doplňkové osvětlení je integrováno do opěrných zídek a stěn.

CO

Studie

KDE

Česká republika, 

Velké Popovice

KDY

Listopad

2020

bottom of page