top of page

Plzeň -
Bukovec

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, Daniel Lasák, Bc. Olga Lebedeva

Investor: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace

Architektonicko-krajinářské řešení vychází z podrobné analýzy území a navrhuje nové využití daného území jako kvalitního rekreačního a krajinného zázemí obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí. Do území jsou umístěny nové pěší a cyklistické trasy spojující významné cíle v území s maximálním využitím stávající hodnotné krajinné zeleně.  Zároveň součástí návrhu je i doplnění krajinné zeleně a umístění nových odpočivných lokalit.  Převážná část území je tvořena mozaikou ploch lesů, polí a luk s ostrůvky a liniemi krajinné zeleně. Hlavní páteř území vytváří meandr Berounky, který obklopuje území ze severozápadní strany. Samotným jádrem území je lesnatý vrch CHLUM, který tvoří hlavní dominantu území a je přirozeným cílovým vycházkovým místem.

V rámci řešení provozních vazeb bylo do konceptu zapracováno využití tělesa rušené železnice pro Greenway a zároveň využití jedné koleje pro plzeňskou drezínu, aby na ni drezína jezdila jako atrakce pro turisty. Dále vznikla nová pěší napojení v jižní části od Doubravky přímo na vrch Chlum, v jihovýchodní části v bezprostředním dotyku s Újezdem, v Bukovci od ulice Pod Kruhovkou směrem na nové napojení na Greenway na tělese železnice a mezi Bukovcem a Chlumkem směrem od Greenway k nově plánované lávce přes Berounku k Háji. Další nové propojení je od Chlumu přímo přes most přes rušenou železnici, přes Mukáň a přes nové lávky přes vodní náhon a přes Berounku na Bílou Horu. Toto pěší propojení je převzato z předcházejících územních studií pro Park sv. Jiří a Revitalizace nábřeží Berounky Plzeň – Bukovec.

Na vrchu Chlumu je navrženo obnovení rozhledny i s výletní restaurací a rozpracování jejího nejbližšího okolí. Okolí rozhledny by se mělo opět stát cílovým místem ze širokého okolí.   Taktéž novou podobu by měl získat zaniklý skokanský můstek, z něhož se  může stát vyhlídkové místo. Další vyhlídková místa jsou navržena u portálu železničního tunelu a nad zaniklou železnicí směrem k Sv. Jiří.

Všechny turistické cesty a naučné stezky jsou doplněny vybaveností a na vrchu Chlum a v jeho nejbližším okolí jsou navrženy nové běžecké tratě. Z vrchu Chlum je navržená zimní sáňkařská dráha.  Podél stávajících komunikací je navrženo zvýšení péče o stávající zeleň a postupná výsadba doprovodné zeleně a stromořadí. Velkou pozornost vyžadují stávající staré ovocné sady, které mají vysokou krajinářskou hodnotu.

S nově posíleným provozem rekreačních stezek souvisí i plánování nových parkovišť, jelikož je předpoklad, že vzhledem k vysoké atraktivnosti nové Greenway a drezíny na tělese rušené železnice bude potřeba vybudovat parkoviště pro potenciální návštěvníky.  Tak je u cesty od Újezdu směrem ke sv. Jiří navržena rezerva pro parkoviště, jehož rozsah bude dále upřesněn. Další parkoviště je navržené v místě plánované zástavby u Chlumku na pozemcích města Plzně. Zde je předpoklad, že budoucí plánovaná visutá lávka přes Berounku přiláká množství návštěvníků, kteří budou potřebovat v této lokalitě zaparkovat.

CO

Studie

KDE

Česká republika, 

Plzeň

KDY

Duben 2019

bottom of page