top of page

VELEŠÍN

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, Bc. Daniel Lasák, Aneta Bartáková, Bc. Olga Lebedeva

Investor: Město Velešín

Návrh systému zeleně předpokládá maximální využití stávajících lesů a jejich vzájemné propojení v rámci doplněné krajinné struktury. Vzhledem k tomu, že hlavní rozvojové osy procházejí většinou v trasách vodních toků, jsou tyto toky i navržené vodní nádrže nedílnou součástí nového systému zeleně.

Velká význam v návrhu hraje doplnění krajinné struktury na náhorní plošině západně od Velešína, kde v rámci obnovy cest i zaniklých historických cest jsou navržena stromořadí.

Pro zachování krajinného rázu je nezbytné:

Zachování významu plochých horizontů mírně zvlněné krajiny

Zachování a doplnění prostorově strukturních vegetačních prvků v zemědělské krajině

Zachování nenarušenosti významnějších terénních horizontů výstavbou a technickými zařízeními s výhledy přes údolí  Malše na siluety Blanského lesa a Novohradského podhůří

CO

Územní studie sídelní zeleně

KDE

Velešín

KDY

2019

bottom of page