top of page

CHEB

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, Ing. Tomáš Rákos, Bc. Daniel Lasák, Aneta Bartáková,

Bc. Olga Lebedeva, Ing. Věra Jiřinová

Investor: Město Cheb

Systém zeleně města Cheb se skládá ze třech soustředných kružnic rozvojových os kolem městského jádra, které protíná jedna příčná rozvojová osa, tvořená řekou Ohří.  Tyto soustředné rozvojové osy jsou propojeny významnými trasami pro pěší a cyklistický provoz a napojují tak město na okolní krajinu. Tento systém prakticky umožňuje vzájemné propojení jednotlivých rozvojových os a vytvoření komunikační sítě („pavučiny“) pokrývající celé město. Každá rozvojová osa má svá specifika:

 

Rozvojová osa 1 – HRADEBNÍ   - má výrazně městský charakter a plochy, které jsou její součástí,  by měly dosahovat nejvyšší kvality.

Rozvojová osa 2 – MĚSTSKÝ OKRUH -  má více rekreační charakter a propojuje jednotlivá sídliště - jižně sídliště Spáleniště, západně sídliště Skalka, severně sídliště Zlatý vrch podél železniční trati. To umožní obyvatelům sídlišť i městské zástavby využít kvalitních „zelených“ ploch podél železnice i kvalitních ploch zeleně uvnitř sídlišť pro krátkodobé rekreaci. 

Rozvojová osa 3 - KRAJINNÝ OKRUH (přírodního charakteru) - prochází většinou po nezastavěném území v bezprostředním dotyku s městem a propojuje po obvodu města nejkvalitnější plochy z velké části krajinné zeleně. Tato rozvojová osa ve východní části se zdvojuje a vytváří dvě samostatné větvě.  

Rozvojová osa 4 – POOHŘÍ (přírodního charakteru) - sleduje tok řeky Ohře se souvislými břehovými porosty a nivními polohami. Má přírodně rekreační charakter a je v kontaktu se všemi rozvojovými okruhy.  Rozvojová osa chrání toto cenné nezastavěné území a vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot včetně těch, které plni i svou funkci rekreační, s důrazem na ochranu nezastavěné břehové linie řeky.

CO

Generel zeleně

KDE

Cheb

KDY

2019

bottom of page